CAP coaching school

Mi u Sinhronia koučing školi verujemo da je koučing profesija, baš kao i misija podrške i unapređenja. Upravo zbog toga smo posvećeni razvoju koučeva koje učimo kako da usavršavaju upravljanje procesom koučing razgovora dok sa klijentom uspostavljaju i razvijaju odnos zasnovan na poverenju. Naša polazna osnova je da je koučing najefektivniji način poboljšanja postignuća i dostizanja željenih rezultata. Koučing razgovor nas povezuje sa našim postojećim sposobnostima i resursima kojih nismo svesni ili smo ih potpuno zanemarili. U suštini, to je proces samootkrića potencijala i njihove upotrebe.

Program Koučing za aktivnu premoć (CAP) je idealan izbor kako za pojedince koji nameravaju da otpočnu karijeru business ili life kouča, tako i za organizacione lidere koji žele da steknu transformišuće koučing veštine. Naš pristup sinhronizovano balansira teoriju i praksu koučinga u okvirima holističke psihologije, usmerene na rešenja.

CAP trening je akreditovan od strane International Coach Federation (ICF) u formatu Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH). Polaznici koji u celini odslušaju i odgovore zahtevima CAP programa, a nakon obaveznog mentoringa, mogu da podnesu prijavu za Associate Certified Coach (ACC) ili the Professional Certified Coach (PCC) status kroz ACSTH prijavni proces.

CAP trening je zasnovan na 11 koučing kompetencija definisanih od strane ICF-a. Školovanje traje 17 dana, raspoređenih u šest modula: pet 3-dnevnih i krajnji 2-dnevni. Struktura obuke sledi nove puteve neuronauke u svetlu Kolbovog ciklusa učenja i u najvećoj meri je zasnovan na praktičnom radu i izgradnji iskustva. Svaki modul obuhvata teorijski rad i aktivnosti kojima se stiču veštine, što podrazumeva minimum dve koučing sesije, sažimanje doživljenog kroz refleksiju i superviziju. Polaznici rade međusobno, uz zadatak da koučing sesije realizuju i izvan škole, između modula. Rezultat ovog pristupa je da polaznici na kraju programa akumuliraju 30- 40 sati koučing iskustva. Osim toga, svaki polaznik stiče iskustvo koučing klijenta jer ima priliku da tokom “školskog” rada, bude klijent ICF akreditovanih koučeva, što je efikasan metod za usvajanje koučing znanja i veština, kao i ličnog razvoja. Na taj način tehnike i alati od teorijskih koncepata postaju praktične, doživljene celine.

Sadržaj CAP programa

Modul 1 (M1), tri dana: Prvi koraci u koučingu

Nakon odslušanog prvog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da definišete koučing profesiju i koučing proces
 • Kakav je uticaj samo-refleksije na učenje i akcioni plan
 • Kako da postignete koučing sporazum
 • Kako da definišete ishode koučinga

 

Modul 2 (M2), 3 dana: Izgradnja osnažujućeg odnosa sa klijentom

Nakon odslušanog drugog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da razvijete stvaralački odnos sa klijentom
 • Kako da postignete i održite koučing prisustvo dok stičete i održavate odnos zasnovan na poverenju
 • Kako da kroz promenu perspektiva, podržite da klijent pokrene proces preokreta
 • Kako da koučing proces usmerite na smisao doživljaja i željenog

 

Modul 3 (M3), 3 dana: Moćna pitanja i moć slušanja

Nakon odslušanog trećeg modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Moć slušanja i pristup slušanju koji koriste koučevi
 • Kako da postavljate pitanja koja vode ka uvidima i otkriću
 • Kako da koristite moć povratne informacije
 • Kako da menjate okvire razgovora
 • Kako da koučing proces usmerite na uvide u vezi doživljaja i željenog

 

Modul 4 (M4), 3 dana: Vrednosti, uverenja i emocije – između uvida i aktivnosti

Nakon odslušanog četvrtog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da pomognete klijentu da razume vrednosti koje stoje u osnovi ponašanja
 • Kako da podržite klijenta u kreiranju pozitivnih uverenja koja olakšavaju promenu
 • Kako da se odnosite prema emocijama klijenta
 • Kako da koučing proces usmerite na pokretanje na akciju i motivaciju

 

Modul 5 (M5), 3 dana: Aktivnosti i rezultati

Nakon odslušanog petog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da povežete promenu i njene faze sa tekućim koučing procesom
 • Kako da pomognete klijentu da definiše svoje željeno stanje
 • Kako da koučing proces usmerite ka rezultatima i produktivnosti
 • Kako da ojačate odgovornost klijenta za ishode

 

Modul 6 (M6), 2 dana: Integracija

Nakon odslušanog šestog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da vodite koučing timove
 • Kako da kreirate strategiju za razvoj poslovanja kao kouč
 • Kako da povežete koučing proces i koučing poslovanje

 

Vodeći trener i kreator CAP programa: Brankica Ljamić, PhD MCC
Lokacija: Beograd, Srbija
Trajanje treninga: 17 trening dana, cca 6 meseci
Početak treninga: 25.09.2020.