fbpx

Opšti uslovi korišćenja

Poštovani kupci,

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na ugovorne odnose između vas i nas i druge podatke od značaja za informisanje o uslovima za obavljanje poslovanja između nas.

Vaša SINHRONIA

Zastupnik SINHRONIA doo, sa sedištem na adresi: Vojvode Bogdana 32/9, Beograd, matični broj: 20558270, PIB: 106222635, (u daljem tekstu: „SINHRONIA“) Brankica Ljamić, je dana 11.11.2020. godine, donela sledeće:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

Opšte odredbe

Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice društva SINHRONIA sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), Zakonom o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo u e-poslovanju.

Ovim opštim uslovima poslovanja internet prodaje robe (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju uslovi pod kojima SINHRONIA pruža usluge internet prodaje robe i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza SINHRONI-je i korisnika usluga (u daljem tekstu: „Korisnik“).

Opšti uslovi su obavezujući za SINHRONI-ju i Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom SINHRONIA i Korisnik ne ugovore drugačije.

Opšti uslovi su sastavni deo ugovora zaključenog između SINHRONI-je i Korisnika.

Korisnik SINHRONI-je može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom SINHRONI-je se postaje samim pristupom internet servisu odnosno korišćenjem usluga SINHRONI-je, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom internet servisu, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i priznaje da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Korisnika.

Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan, o čemu više u Politici privatnosti.

Korisnik može koristiti usluge internet servisa SINHRONI-je bez potrebe za registracijom bilo kakvog naloga na sajtu SINHRONI-je.

Prilikom svake posete internet servisu, Korisnik će imati mogućnost da pročita i prihvati ove Opšte uslove. U slučaju da Korisnik ne prihvati korišćenje Opštih uslova, Korisniku može biti uskraćen pristup uslugama internet servisa.

Roba

SINHRONIA nudi Korisnicima individualne i grupne edukacije za odrasle i tim aktivnostima prilagođene proizvode, kao i mogućnost dizajniranja i izrade tailor-made programa, po narudžbini Korisnika (u daljem tekstu: „Roba/Usluge“).

Korisnik samostalno i slobodno odlučuje da li će kupiti Robu/Usluge. Osnovna obeležja i karakteristike Robe/Usluga Korisnik može pronaći pored svakog konkretnog ponuđenog artikla na sajtu. .

Nakon donošenja odluke o kupovini, Korisnik je u obavezi da izvrši porudžbinu i u trenutku slanja porudžbine SINHRONI-ji, nastaje ugovorni odnos između Korisnika i SINHRONI-je.

SINHRONIA potvrđuje prijem porudžbine Korisniku, u elektronskoj formi.

SINHRONIA pruža usluge kupovine Robe/Usluga na teritoriji Republike Srbije i drugih država koje se nalaze na teritoriji Evrope.

Cena i plaćanje

Korisnik ima mogućnost da kupljenu Robu/Uslugu plati: (i) gotovinski putem pouzeća, prilikom preuzimanja Robe koja se kupuje u zemlji; ili (ii) putem platnih kartica, kada Korisnik kupuje Robu iz iz zemlje i, obavezno, iz inostranstva.

Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe. Na iskazanu prodajnu cenu, SINHRONIA ne obračunava i ne plaća porez na dodatu vrednost (PDV).

Prodajna cena ne uključuje u sebe troškove transporta odnosno isporuke Robe Korisniku.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

SINHRONIA zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu će Korisnike blagovremeno obavestiti na svojoj internet stranici.

SINHRONIA će poslati elektronsku fakturu Korisniku na email adresu koju je prethodno ostavio prilikom poručivanja Robe.

Elektronska faktura ima isto pravno dejstvo kao faktura u štampanom obliku.

SINHRONIA nije u obavezi da elektronsku fakturu dostavi Korisniku u štampanom obliku.

Izuzetno, na poseban zahtev Korisnika, SINHRONIA može da dostavi fakturu u štampanom obliku putem obične pošte, za šta može Korisniku da naplati troškove poštanskih usluga.

SINHRONIA nije odgovorna u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno elektronsku fakturu ili fakturu u štampanom obliku (usled kvara na računarskoj mreži ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem elektronskog računa ili računa u štampanom obliku obavesti SINHRONI-ju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Ugovor između SINHRONI-je i Korisnika može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Isporuka Robe

U zavisnosti od izabranog metoda plaćanja, Roba se isporučuje Korisnicima nakon potvrde porudžbine (plaćanje pouzećem) odnosno nakon što SINHRONIA dobije potvrdu o izvršnom plaćanju Robe (plaćanje putem platnih kartica).

Vreme isporuke Robe zavisi od dostupnosti Robe na lageru. U slučaju da je Roba dostupna na lageru, SINHRONIA će izvršiti slanje Robe Korisniku u roku od 48h od momenta prijema narudžbine. U slučaju da poručene Robe nema na lageru, SINHRONIA će izvršiti slanje Robe Korisniku najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema narudžbine.

SINHRONIA Robu isporučuje Korisniku korišćenjem usluga domaćih kurirskih službi odnosno korišćenjem usluga međunarodnih kurirskih službi u slučaju da se Roba isporučuje u inostranstvo. SINHRONIA ima pravo da po sopstvenom nahođenju i svojim potrebama izvrši izbor kurirske službe.

Roba se isporučuje na teritoriji Republike Srbije u roku od 14 dana od dana potvrde porudžbine Robe odnosno u roku od 14 radnih dana u slučaju kada se roba isporučuje u Inostranstvo. SINHRONIA neće odgovarati ukoliko je isporuka Robe onemogućena nekim okolnostima koji su van kontrole SINHRONI-je kao što su zatvaranje granica, štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr.

Troškove isporuke Robe snose Korisnici prilikom preuzimanja Robe.

Do trenutka preuzimanje Robe od strane Korisnika, rizik za slučajnu propast i oštećenje Robe snosi SINHRONIA, u trenutku preuzimanja Robe od strane Korisnika, rizik za slučaju propast i oštećenje Robe prelazi na Korisnika.

Kako bi smo mogli da vam izvršimo isporuku Robe na vreme, neophodno je da nam prilikom poručivanja Robe dostavite sledeće podatke: Ime i prezime, adresa za isporuku, mesto isporuke, broj mobilnog telefona, e-mail adresa. U cilju omogućavanja isporuke Robe Korisnicima, određene Vaše dostavljene podatke uz porudžbinu SINHRONI-je deli sa kurirskom službom koja vrši dostavu Robe.

Pravo na odustanak

Zaključenje ugovora o kupovini Robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Sastavni deo ugovora na daljinu je i pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje da teče od dana kada se Korisniku isporuči Roba i ističe 14 dana od dana prijema Robe. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da svoju neopozivu izjavu o odluci o odustanku ugovora pošaljete SINHRONI-ji na mejl adresu info@sinhronia.com. SINHRONIA je dužna da Korisniku izda potvrdu o prijemu izjave o odustanku.

Korisnik je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja izjave o odustanku, vrati Robu SINHRONI-ji. Smatraće se da je Roba vraćena ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana.

Troškove vraćanja Robe SINHRONI-ji snosi Korisnik koji je odustao od zaključenog ugovora.

SINHRONIA je dužna da izvrši povraćaj cene, kroz isti kanal kojim je Roba naplaćena, uz umanjenje troškova provizije, Korisniku za vraćenu Robu u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, pod uslovom da je SINHRONI-ji vraćena Roba od strane Korisnika.

Korisnik je odgovoran za umanjenu vrednost Robe, koja je nastala kao posledica rukovanja Robom na način koji nije adekvatan za redovno korišćenje Robe.

Saobraznost Robe

Pretpostavlja se da je isporučena Roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dala SINHRONIA i ako ima svojstva robe koju je SINHRONIA pokazala Korisniku kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Korisnik koji je obavestio SINHRONI-ju o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od SINHRONI-je da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti Robe

Korisnik svoju reklamaciju može poslati SINHRONI-ji sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji i uz prilaganje dokaza u vidu fotografija nesaobraznosti (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana otkrivanja nesaobraznosti.

Reklamacija se podnosi u elektronskoj formi na adresu info@sinhronia.com.

Istovremeno sa slanjem Reklamacije, Korisnik je dužan da Robu na koju je izjavio Reklamaciju pošalje SINHRONI-ji..

SINHRONIA je u obavezi da u roku od 48h od prijema Reklamacije, potvrdi Korisniku prijem Reklamacije.

SINHRONIA je dužna da u roku od 8 dana po prijemu Reklamacije obavesti Korisnika o tome da li prihvata Reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

SINHRONIA neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

U slučaju da se ispostavi da je Reklamacija neosnovana, troškove slanja Robe SINHRONI-ji snosi Korisnik, dok u slučaju da se ispostavi da je Reklamacija Korisnika bila osnovana, SINHRONIA će nadoknaditi Korisniku troškove slanja Robe.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SINHRONIA je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Zaštita autorskih prava

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Robe (uključujući sadržaj na web sajtu) u komercijalne svrhe, bez izričite saglasnosti SINHRONI-je, izričito zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način, posmatraće se kao povreda ugovorne odredbe te će SINHRONIA imati pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između SINHRONI-je i Korisnika može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom).

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Korisnika na sudsku zaštitu.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O zaštiti vaših podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti.

Pridruživanje SINHRONIA zajednici

Ovom prilikom pozivamo sve Korisnike SINHRONIA internet servisa, da registracijom vaše e-mail adrese na našem internet servisu postanete član naše SINHRONIA zajednice, kako bi ste na vreme bili obavešteni o najnovijim proizvodima, vestima i aktuelnim popustima na Robu.

Ostalo

SINHRONIA se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svoje internet stranice, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja web stranice SINHRONI-je, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem web stranice SINHRONIA.

 

SINHRONIA ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 

 • otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje Sinhronia objektivno ne može da utiče;
 • neovlašćenog korišćenja robe od strane Korisnika;
 • vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika;
 • privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
 • preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama SINHRONI-je;
 • dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole SINHRONI-je;
 • trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja internet usluga SINHRONI-je.

 


 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi cenimo vas kao našeg posetioca i klijenta i prepoznajemo da je privatnost važna za vas.

Da bi zaštitila privatnost svake osobe čije privatne podatke prikuplja, SINHRONIA je objavila svoju Politiku privatnosti. Takva politika privatnosti definiše koje lične podatke SINHRONIA prikuplja, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su vaša prava. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo vam objasnili našu praksu u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka koje prikupljamo od vas ili o vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada kupite neki naš proizvod, ili iz drugih izvora.

U ime SINHRONIA.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke
neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SINHRONIA.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

SINHRONIA zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografije zaposlenih, angažovanih i polaznika edukacija Sinhroni-je, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji. Fotografije zaposlenih, angažovanih, i polaznika edukacija Sinhroni-je, tekstovi i ostali materijal ne smeju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez naše saglasnosti. Nepridržavanje prethodnih uslova povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade materijalne štete SINHRONI-ji usled povreda propisa. SINHRONIA se bavi individualnim i grupnim obrazovanjem odraslih u formatu koučinga, mentoringa i edukacija, te je u skladu sa time svaki format našeg rada sa klijentima jedinstven i zaštićen kao jedinstveno autorsko delo. Neovlašćeno kopiranje i umnožavanje proizvoda SINHRONI-je kažnjivo je i biće procesuirano krivično i građanski.

Opšte odredbe

Oblast primene

Ova Politika primenjuje se na svaku obradu ličnih podataka od strane SINHRONI-je.

Lični podaci“ su podaci koji vas identifikuju kao pojedinca ili se odnose na pojedinca koji se može identifikovati.

SINHRONIA prikuplja lične podatke u skladu sa Zakonom.

Lice“ predstavlja fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole

Ukoliko SINHRONI-ji pošaljete lične podatke o drugim pojedincima (npr. ako kupite robu za drugu osobu), SINHRONIA će smatrati da imate ovlašćenje da to učinite i da ste nam dozvolili da koristimo podatke te osobe u skladu sa ovu Politikom privatnosti.

Rukovalac obrade i zakonski okvir

SINHRONIA, kao Rukovalac obrade vaših podataka, poštuje vašu privatnost te se obavezuje na zaštitu vaših ličnih podataka.

Kako prikupljamo lične podatke

Mi prikupljamo lične podatke na različite načine:

 

 • Online usluge

Prikupljamo lične podatke kada posetite našu internet stranicu, bez obzira zbog koje svrhe ste pristupili internet stranici (kupujete robu sa naše veb stranice, komunicirate sa nama, prijavljujete se na Newsletter ili učestvujete u anketi, takmičenju ili promotivnoj ponudi).

 

 • Ugovori o kupovini

Mi prikupljamo lične podatke u slučaju zaključivanja ugovora o kupovini robe.

 

 • Drugi načini prikupljanja ličnih podatka

Mi prikupljamo lične podatke koje komunicirate sa nama putem e-maila ili korišćenjem naše internet stranice.

Koje podatke prikupljamo:

Mi prikupljamo vaše podatke, i to:

– ime i prezime;

– ulicu i broj, mesto isporuke robe;

– email adresu;

– mobilni telefon;

– IP adresu.

Kako prikupljamo druge podatke

 

 1. Kolačići

Mi prikupljamo određene podatke iz kolačića, koji su delovi podataka pohranjeni na računaru ili mobilnom uređaju koji koristite. Kolačići nam omogućavaju da prikupljamo podatke kao što su tip pretraživača, vreme provedeno na mrežama, posećene stranice, URL adrese, jezičke postavke i drugi podaci o prometu. Za više informacija o našem korišćenju kolačića, pogledajte našu Politiku kolačića.

 

 • Vaša IP adresa

Prikupljamo vašu IP adresu, broj koji se automatski dodeljuje računaru koji koristite od strane Internet provajdera. IP adresa se identifikuje i automatski beleži u našim datotekama servera kada korisnik pristupi mrežnim uslugama, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posećene. Koristimo IP adrese za izračunavanje nivoa korišćenja, dijagnostikovanje problema sa serverom i administriranje online usluga. Možemo takođe izvući vašu približnu lokaciju iz vaše IP adrese.

 

 • Sistem elektronske pošte

Omogućavamo vam da nam pošaljete poruku putem sistema elektronske pošte (e-pošta). Koristićemo informacije koje nam dostavite kako bismo odgovorili na vaša pitanja. Putem sistema elektronske pošte slaćemo vam samo opšte informacije. Ovom prilikom vas podsećamo da sistemi elektronske pošte nisu uvek siguran način komunikacije. Stoga, predlažemo da ne šaljete osetljive podatke o ličnosti putem e-pošte. U slučajevima kada biste trebali poslati osetljive podatke i informacije poput vašeg bankovnog računa, broja kreditne kartice, koristite sigurni sistem našeg web shop-a.

Primena načela zaštite podataka

Prilikom obrade podataka, SINHRONIA će u svakom trenutku nastojati da postupa u skladu sa sledećim načelima obrade podataka:

 

 • Podaci o ličnosti se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice („zakonitost, poštenje i transparentnost”);
 • Podaci o ličnosti se moraju prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);
 • Podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka”);
 • Podaci o ličnosti moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani; uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost”);
 • Podaci o ličnosti moraju se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja”);
 • Podaci o ličnosti moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost”).

SINHRONIA je odgovorna za primenu ovih načela i mora omogućiti njihovu primenu („odgovornost za postupanje”).

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Mi prikupljamo vaše podatke kako bismo vam omogućili korišćenje usluga koje pružamo odnosno kupovinu i isporuku naših proizvoda, u svrhe direktnog marketinga, slanja ponuda, slanja oglasa.

Mi prikupljamo vaše podatke radi sprovođenja istraživanja i analiza, uključujući i ankete, radi sprovođenja određenih marketinških aktivnosti, za potrebe monitoringa i poboljšavanja robe koje nudimo, kako bismo odgovorili na vaša pitanja, brige, ili zahteve dobijene od vas.

Mi prikupljamo vaše podatke kako bismo napravili razne uvide, izveštaje i analize, uključujući i procenu publike koja je pregledala određeni sadržaj, ili efektivnost reklamne kampanje.

Mi prikupljamo vaše podatke i činimo ih dostupni nadležnim organima, ukoliko smo na to obavezani zakonom ili kada to od nas zahteva nadležni državni organ.

Mi prikupljamo vaše podatke radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika.

SINHRONIA garantuje da će se prikupljeni podaci koristiti samo u navedene svrhe.

SINHRONIA može koristiti depersonalizovane podatke u statističke svrhe.

Korišćenje ličnih podataka i drugih podataka

Mi koristimo lične podatke i druge podatke kako bismo vam pružili usluge, razvili nove ponude i nove proizvode. U nekim slučajevima, mi ćemo zahtevati da nam date lične ili druge podatke direktno. Ukoliko nam ne dostavite podatke koje tražimo, ili nam zabranite prikupljanje takvih podataka, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo tražene usluge.

 

 • Zaključenje i izvršenje ugovora o kupovini robe

Mi ćemo koristiti lične podatke i druge podatke radi realizacije ugovora o kupovini robe zaključenih sa vama, odnosno radi ispunjenja naših ugovornih obaveza prema vama.

 •  Personalizujemo Usluge prema vašim ličnim preferencama

Koristimo lične podatke i druge podatke da bismo personalizovani usluge i poboljšali vaša iskustva na način da:

 

 • Sadašnje ponude prilagodimo vašim ličnim preferencama.

Koristićemo vaše lične podatke i druge podatke za pružanje personalizovanih usluga u skladu sa vašim ličnim preferencama, uz vašu saglasnost da to učinimo.

 

 • Radi komunikacije sa vama o uslugama u skladu sa vašim ličnim preferencama

Koristimo lične podatke i druge podatke radi:

 

 • Slanja Newsletter-a, poruka u marketinške svrhe i promotivnih ponuda, kao i zbog istraživanja tržišta ili ispitivanja kvaliteta.

Koristićemo vaše lične podatke i druge podatke da bismo komunicirali sa vama uz vašu saglasnost i/ili kako bismo postupili u skladu sa našim ugovornim odnosom sa vama i/ili radi ispunjenja zakonskih obaveza.

Pravni osnov prikupljanja ličnih podataka

Pravni osnov za navedene svrhe prikupljanja je:

 

 • Vaš pristanak u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • Izvršenje ugovora zaključenog sa vama u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i
 • Poštovanje pravnih obaveza SINHRONI-je u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristanak i pravo na povlačenje vašeg pristanka

Kada dajete informacije SINHRONII, u bilo kom obliku, garantujete da su informacije koje ste dali tačne, da ste zakonski kompetentni i ovlašćeni da raspolažete takvim informacijama, i da se u potpunosti slažete da možemo koristiti vaše podatke i prikupljati ih u skladu sa Zakonom i uslovima i odredbama ove Politike privatnosti.

Ako ste nam dali pristanak u vezi sa određenom obradom ili aktivnostima, možete povući vaš pristanak u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na info@sinhronia.com.

Period čuvanja podataka

SINHRONIA čuva prikupljene podatke do povlačenja pristanka lica na koje se podaci odnose.

Za podatke koje prikupljamo po osnovu poštovanje pravnih obaveza SINHRONIE podatke čuvamo 10 godina.

Podatke koje prikupljamo samo za svrhu izvršavanja naših ugovornih obaveza prema vama, čuvamo do izvršenja ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

Prava Lica

1. Pravo na pristup podacima

Na zahtev Lica, SINHRONIA će pružiti informacije o njegovim podacima koje obrađuje SINHRONIA ili njegovi obrađivači, u skladu sa njegovim uputstvima, o izvoru tih podataka, svrsi, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

SINHRONIA će, u najkraćem mogućem roku nakon podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana, dostaviti pisanu informaciju, na razumljivom jeziku, na zahtev koji je podnelo Lice. Informacije se moraju dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, SINHRONIA može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu i može da odbije da postupi po zahtevu.

2. Pravo na ispravku i dopunu

Lice ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane SINHRONI-je.

SINHRONIA je dužna da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke ukoliko: 1) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani, 5) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza SINHRONIE; 6) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

4. Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice ima pravo da u svakom trenutku podnese SINHRONI-ji prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja SINHRONI-je ili je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, uključujući i profilisanje zasnovano na navedenom. SINHRONIA je dužna da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ako Lice podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Ako se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu sa odredbama Zakona, Lice na osnovu svoje posebne situacije ima pravo da podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, osim ako je obrada neophodna za obavljanje poslova u javnom interesu.

SINHRONIA je dužna da Licu pruži informacije o postupanju na osnovu prigovora bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ako SINHRONIA ne postupi po zahtevu Lica, dužna je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, odnosno tužbe sudu.

5. Pravo na naknadu štete

Lice koje je pretrpelo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog nezakonite obrade podataka o ličnosti ili zbog povrede podatka o ličnosti, ima pravo na novčanu naknadu ove štete od rukovaoca, odnosno obrađivača koji je štetu prouzrokovao.

Za štetu odgovara SINHRONIA, a obrađivač odgovara samo ako nije postupao u skladu sa obavezama propisanim Zakonom koje se odnose neposredno na njega ili kad je postupao izvan uputstava ili suprotno uputstvima rukovaoca, izdatim u skladu sa Zakonom.

SINHRONIA, odnosno obrađivač oslobađa se odgovornosti za štetu ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za nastanak štete.

6. Sudska zaštita

Lice ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom. Tužba se podnosi višem sudu na čijoj teritoriji SINHRONIA, odnosno obrađivač ili njihov predstavnik ima prebivalište, boravište, odnosno sedište ili na čijoj teritoriji lice na koje se odnose podaci ima prebivalište ili boravište.

Ukoliko sud usvoji tužbeni zahtev, SINHRONIA može biti obavezna na davanje informacija, ispravku odnosno brisanje podataka, ograničenje obrade, davanje podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenošenje podataka drugom rukovaocu ili prekid obrade podataka.

U svakom slučaju, možete pisati SINHRONI-ji kao rukovaocu za sva pitanja koja se tiču obrade vaših podatka o ličnosti na: office@sinhronia.com.

Lični podaci koji se prikupljaju pristupanje SINHRONIA zajednici (Newsletter):

Prilikom prijave da postanete član SINHRONIA zajednice, ispitanik može dati saglasnost na prikupljanje sledećih podataka:

 •  ime i prezime;
 • e-mail adresu.

Predmetni podaci se prikupljaju isključivo na osnovu izričite saglasnosti i to u svrhu obaveštavanja o posebnim i personalizovanin ponudama, vestima i događajima koje organizuje SINHRONIA. Davanjem saglasnosti počećete da primate naše najnovije vesti i ponude.

Nakon što se prijavite za pristupanje SINHRONIA zajednici, i ako to dozvolite, možemo da vam šaljemo elektronsku poštu za koju mislimo da će vam biti interesantna. Ova elektronska pošta takođe može biti personalizovana, a na osnovu onoga što čitate na našoj internet stranici.

Imate mogućnost da se bilo kada ispišete iz SINHRONIA zajednice ukoliko ne želite da primate našu elektronsku poštu.

Linkovi ka Veb stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Google Analytics

Veb sajt koristi Google Analytics, servis za veb statistiku kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, U.S., u daljem tekstu označena kao „Google“. Google analitika koristi takozvane kolačiće, tekstualne datoteke, koji se skladište na vašem računaru i omogućavaju analizu vaše upotrebe našeg veb sajta. Informacije dobijene uz pomoć ovih kolačića u vezi sa vašim korišćenju našeg veb sajta, uključujući i IP adresu računara, biće prenete na Google-ove servere u SAD i tamo će biti pohranjene. Google će napred navedene informacije koristiti u cilju analize vašeg korišćenja veb sajta radi izrade izveštaja o aktivnostima na našem veb sajtu za nas i radi pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima na veb sajtu i upotrebi Interneta. Dodatno, Google može preneti ove informacije na treća lica, ukoliko je to potrebno u skladu sa zakonom, ili ukoliko treća lica obrađuju ove podatke za račun Google-a. Google neće, ni pod kojim uslovima, povezati vašu IP adresu sa drugim podacima koje je prikupio. Možete sprečiti postavljanje kolačića putem podešavanja softvera vašeg veb pregledača. Međutim, molimo vas da imate u vidu da, ukoliko to učinite, funkcionalnost Veb sajta može biti ograničena. Upotrebom Veb sajta, dajete saglasnost za obradu podataka o vama, prikupljenih od strane Google-a na način i za vrstu obrade i u svrhe koje su gore navedene.

Facebook Remarketing

SINHRONIA koristiti piksele za remarketing kompanije Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, U.S., u daljem tekstu označena kao „Facebook“, u cilju povećanja efikasnosti njegovih Facebook reklama izradom takozvane remarketing liste. Upotrebom piksela za remarketing, Facebook može prikazivati reklame na svom Internet veb sajtu posetiocima koji su prethodno posetili naš veb sajt. Remarketing liste nisu pogodne za lično identifikovanje korisnika, budući da ne sadrže podakte o ličnosti  posetioca, već identifikuju samo softver veb pregledača.

Za dodatne informacije o politici privatnosti Facebook-a, molimo vas da posetite: http://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnosti ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

SINHRONIA neće prenositi vaše podatke o ličnosti.

Postupak u slučaju povrede Politike privatnosti

U slučaju povrede ličnih podataka, SINHRONIA, kao rukovalac podataka, dužan je da obavesti nadležni organ o povredi, bez potrebnog odlaganja u roku od 72 sata od saznanja za tu povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom. U slučaju povrede ličnih podataka, koji će verovatno prouzrokovati visok rizik za prava i slobode pojedinaca, SINHRONIA će, kao rukovalac podataka, bez odlaganja obavestiti ispitanika o povredi ličnih podataka.

U svakom slučaju, možete se obratiti SINHRONI-ji na sledeću e-mail adresu: info@sinhronia.com

Transparentnost

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici sinhronia.com od dana 17.11.2020.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici sinhronia.com.

 


 

POLITIKA O KOLAČIĆIMA

Mi poštujemo Vašu zabrinutost u vezi privatnosti i cenimo odnos koji imamo sa Vama.

Kao i mnoge kompanije, mi koristimo tehnologiju na našem veb sajtu da prikupljamo informacije koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo i naše proizvode i usluge. Cookies (u daljem tekstu:  kolačići) koje koristimo, omogućavaju našem veb sajtu da radi  i pomaže nam da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za vas kao posetioca.

Šta su kolačići i kako se prikupljaju? 

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno “kolačići”) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite veb sajt. Kolačići se zatim šalju nazad na veb sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi veb sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih i korisnih poslova, kao što su pamćenje vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „online“ iskustvo i pomažući nam da Vam ponudimo najbolje proizvode.

Postoji mnogo vrsta kolačića. Svi oni rade na isti način, ali imaju manje razlike. Za detaljnu listu kolačića koji se koriste na našim veb stranicama, molimo Vas da pogledate relevantan odeljak ispod.

Zašto prikupljamo kolačiće?

Mi koristimo podatke prikupljene preko kolačića u bezbednosne svrhe, kako bismo olakšali navigaciju, efikasnije prikazali podatke, prikupljali statističke podatke, personalizovali vaše iskustvo tokom korišćenja naše internet stranice i prepoznali računar da bi vam pomogao da koristite online usluge. Takođe, prikupljamo statističke podatke o korišćenju online usluga kako bismo stalno poboljšavali dizajn i funkcionalnost, razumeli kako se oni koriste i pomažu nam u rešavanju pitanja.

Mi analiziramo kako se internet stranica koristi i koliko je posećena (na primer, naša internet stranica može da sadrži softver za merenje koji je u našem vlasništvu, a koji će nam omogućiti da doprinesemo istraživanju tržišta). Prilikom vaše posete našoj internet stranici neki od „kolačića“ će biti ciljani „kolačići“, kako bismo videli kakve vrste internet stranica vas interesuju. Nakon toga možemo da plasiramo reklame na vašem internet pretraživaču koje se zasnivaju na vašim interesovanjima. Na primer, ako dosta čitate o edukacijama, prikazaćemo vam reklame o njima.

Kolačići nam dalje dozvoljavaju da odaberemo reklame ili ponude, koje će vam se najverovatnije dopasti, i da vam pošaljemo marketinške poruke. Koristimo kolačiće i za praćenje odgovora na online reklame i marketinške poruke. Kolačići nam pomažu da vam pokažemo reklamu koja će vam biti zanimljiva, kao i da kontrolišemo koliko puta ćete je videti i da merimo efikasnost naše advertajzing kampanje.

Možete izabrati da li ćete prihvatiti kolačiće ili ne. Ako ste se predomislili u vezi sa postavkama kolačića na našoj veb stranici, uvek možete izbrisati ili blokirati kolačiće promenom postavki u vašem veb pretraživaču i onemogućiti dalje rukovanje vašim ličnim podacima. Ova podešavanja zavise od vašeg pretraživača.

Ako blokirate kolačiće, moguće je da vam neke od opcije na veb stranici neće biti dostupne.

Ko prikuplja kolačiće?

U zavisnosti od sadržaja sajta, kolačići mogu biti postavljeni od strane Sinhronie (kako je isti definisan Politikom privatnosti) ili od strane trećih lica.

 • Kolačići postavljeni od strane SINHRONI-je

Ovo su kolačići koje mi postavljamo na naš web sajt na kojem se upravo nalazite i koje koristite kada pregledate naš sajt.

 • Kolačići trećih lica

Naš sajt može da sadrži određeni sadržaj koji potiče sa drugih sajtova (npr. Facebook, Youtube, Instagram i dr) prilikom čega ti drugi sajtovi mogu da na naš sajt postave određene kolačiće. Radi se o kolačićima koji nisu postavljeni od strane nas kao vlasnika sajta. Putem ovih kolačića treća lica koja su ih postavila mogu da dobijaju informacije o Vašem ponašanju na našem sajtu.

Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće trećih lica, možete uskratiti pristup istim uskraćivanjem saglasnosti putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili pomoću podešavanja vašeg internet browsera.

Koje vrste kolačića se nalaze na našem sajtu?

Na našem sajtu prikupljaju se sledeći kolačići:

 • Strogo neophodni kolačići. Ovi kolačići su od suštinskog značaja da bi naš sajt mogao da funkcioniše ispravno. Oni vam omogućavaju da koristite sve funkcije našeg sajta, kao i da posećujete sve njegove sadržaje. Ovi kolačići iako prikupljaju određene informacije sa Vašeg računara, ne služe da Vas identifikuju kao pojedinca, već da vam omoguće korišćenje našeg sajta.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće, možda nećete moći da koristite naš sajt ili će vam pristup određenim sadržajima i funkcijama biti onemogućen.

Na našem sajtu postavljeni su sledeći strogo neophodni kolačići: [viewed_cookie_policy, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary, woocommerce_cart_hash, hcode_metabox_active, wp_woocommerce_session_, woocommerce_items_in_cart]

 • Kolačići performansi. Kolačići performansi poznatiji i kao analitički kolačići služe da prikupljaju informacije o tome kako koristite naš internet sajt uključujući podatke koliko često posećujete naš sajt, na koje stranice često idete, koliko vremena provodite na našem sajtu i sl. Ovi kolačići se koriste isključivo kako bi se poboljšale performanse našeg sajta i vama pružilo bolje korisničko iskustvo. Kolačići performansi ne služe da vas identifikuju kao pojedinca, već da poboljšaju funkcionisanje našeg sajta.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da onemogući pristup određenom sadržaju na našem sajtu kao i da utiče da određene performanse i funkcionalnost našeg sajta.

Na našem sajtu postavljeni su sledeći kolačići perfomansi: [DV, 1P_JAR, NID]

 • Funkcionalni kolačići. Svrha ovih kolačića je da pamte informacije koje ste već jednom uneli (kao što su korisničko ime, izbor jezika na sajtu, veličina fonta slova) kako bi vam omogućili unapređeno i bolje funkcionisanje naše internet stranice. Funkcionalni kolačići takođe služe da omoguće određene funkcije sajta, kao što je puštanje video zapisa, koje se vrši isključivo na vaš zahtev. Ovi kolačići mogu da sadrže lične podatke koje ste ostavili na našem sajtu.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na performanse i funkcionalno veb sajta i može da ograniči pristup sadržaju na web sajtu.

Na našem sajtu postavljeni su sledeći strogo funkcionalni kolačići: [viewed_cookie_policy, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary, woocommerce_cart_hash, hcode_metabox_active, wp_woocommerce_session_, woocommerce_items_in_cart]

 • Ciljani ili kolačići za oglašavanje. Svrha ovih kolačića je da vam se stavi na raspolaganje određeni sadržaj koji je relevantan za vas i vaše interese. Na osnovu ovih kolačića vrše se ciljano reklamiranje, odnosno omogućava vam se uvid u reklame koje mogu biti odgovarajuće u skladu sa vašim interesovanjima. Ovi kolačići pamte koje ste strane našeg sajta gledali, koje ste proizvode posećivali i ovakve informacije dele sa trećim licima koje uključuje oglašivače i marketinške agencije. Između ostaloga svrha ovih kolačića je i da onemogući da vam se iznova prikazuju iste reklame. Ovi kolačići prikupljaju lične podatke putem prikupljanja podataka o IP adresi ili identitetu korisničkog uređaja.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na funkcionalnost određenog sadržaja na našem sajtu. Takođe ne prihvatanje ovih kolačića ne utiče na to da vam se reklame pojavljuju ređe, već samo na to da reklame neće biti prilagođene vašim interesovanjima.

 • Third-Party kolačići. Na osnovu vrste kolačića koje koristi relevantna treća strana, informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu uključivati lične podatke. Ovi kolačići mogu da koriste za definisanje profila vaših interesa kako bi vam se na ostalim veb lokacijama prikazali relevantni oglasi.

Koliko se dugo čuvaju prikupljeni kolačići?

Što se tiče trajanja, na našem veb sajtu možemo koristiti dve različite vrste kolačića:

 • Privremene kolačiće – Ovi kolačići su privremeni kolačići koji ostaju na uređaju dok ne napustite naš veb sajt; ili
 • Trajne kolačiće – Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju mnogo duže ili dok ih ručno ne izbrišete (koliko dugo kolačići ostaju na vašem uređaju zavisiće od trajanja ili “životnog veka” određenog kolačića, kao i postavki vašeg pretraživača).

Kako se kontrolišu i brišu kolačići?

Kolačići postavljeni na našem sajtu se ne smatraju prihvaćeni sami po sebi, tako da biste hteli da ih onemogućite ili obrišete prvo morate da ih izričito prihvatite putem alata za upravljane kolačića koji će vam se prikazati prilikom prve posete našem sajtu.

 • Onemogućavanje kolačića putem našeg alata za upravljanje kolačićima

Prilikom prve posete našem sajtu, pojaviće vam se obrazac koji vam omogućava da izaberete koje ćete kolačiće omogućiti i prihvatiti da prikupljaju informacije na našem sajtu. Kolačići prihvatate štikliranjem kvadratića koji se nalazi na našem alatu za upravljanje kolačićima. Ukoliko izričito ne odobrite kolačiće, smatraće se da ih niste prihvatili.

 • Onemogućavanjem putem podešavanja vašeg internet pretraživača

Većina internet pretraživača je podešena da automatski prihvataju kolačiće. Ako ne želite da naš veb sajt čuva kolačiće na vašem uređaju, možete promeniti podešavanja internet pretraživača tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe možete podesiti tako da vaš internet pretraživač odbija većinu naših kolačića ili samo određene kolačiće trećih lica. Takođe možete povući svoju saglasnost na kolačiće brišući kolačiće koji su već sačuvani.

U slučaju da za pristup našem sajtu koristite različite uređaje (uključujući i različite vrste uređaja kao što su telefon, tablet, laptop računar) neophodno je da izvršite podešavanje Vaših internet pretraživača na svim ovim uređajima.

Informacije kako možete menjati podešavanja kolačića možete pronaći u sekciji „Pomoć“ internet pretraživača koji aktivno koristite za pristup našem sajtu.

Kako bismo vam pomogli da se lakše snađete, klikom na naziv internet pretraživača koji koristite bićete upućeni na korisničko uputstvo za upravljanje kolačićima tog internet pretraživača:

 

Izmene Opštih uslova

SINHRONIA zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova.

SINHRONIA se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Važenje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od dana 30.11.2020. godine.

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.