fbpx

Opšti uslovi poslovanja

Poštovani kupci,

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na ugovorne odnose između vas i nas i druge podatke od značaja za informisanje o uslovima za obavljanje poslovanja između nas.

Vaša SINHRONIA

Zastupnik SINHRONIA doo, sa sedištem na adresi: Vojvode Bogdana 32/9, Beograd, matični broj: 20558270, PIB: 106222635, (u daljem tekstu: „SINHRONIA“) Brankica Ljamić, je dana 11.11.2020. godine, donela sledeće:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

Opšte odredbe

Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice društva SINHRONIA sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo u e-poslovanju.

Ovim opštim uslovima poslovanja internet prodaje robe (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju uslovi pod kojima SINHRONIA pruža usluge internet prodaje robe i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza SINKRONI-je i korisnika usluga (u daljem tekstu: „Korisnik“).

Opšti uslovi su obavezujući za SINHRONI-ju i Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom SINHRONIA i Korisnik ne ugovore drugačije.

Opšti uslovi su sastavni deo ugovora zaključenog između SINHRONI-je i Korisnika.

Korisnik SINHRONI-je može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom SINHRONI-je se postaje samim pristupom internet servisu odnosno korišćenjem usluga SINHRONI-je, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom internet servisu, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i priznaje da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Korisnika.

Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan, o čemu više u Politici privatnosti.

Korisnik može koristiti usluge internet servisa SINHRONI-je bez potrebe za registracijom bilo kakvog naloga na sajtu SINHRONI-je.

Prilikom svake posete internet servisu, Korisnik će imati mogućnost da pročita i prihvati ove Opšte uslove. U slučaju da Korisnik ne prihvati korišćenje Opštih uslova, Korisniku može biti uskraćen pristup uslugama internet servisa.

Roba

SINHRONIA nudi Korisnicima individualne i grupne edukacije za odrasle i tim aktivnostima prilagođene proizvode, kao i mogućnost dizajniranja i izrade tailor-made programa, po narudžbini Korisnika (u daljem tekstu: „Roba/Usluge“).

Korisnik samostalno i slobodno odlučuje da li će kupiti Robu/Usluge. Osnovna obeležja i karakteristike Robe/Usluga Korisnik može pronaći pored svakog konkretnog ponuđenog artikla na sajtu. .

Nakon donošenja odluke o kupovini, Korisnik je u obavezi da izvrši porudžbinu i u trenutku slanja porudžbine SINHRONI-ji, nastaje ugovorni odnos između Korisnika i SINHRONI-je.

SINHRONIA potvrđuje prijem porudžbine Korisniku, u elektronskoj formi.

SINHRONIA pruža usluge kupovine Robe/Usluga na teritoriji Republike Srbije i drugih država koje se nalaze na teritoriji Evrope.

Cena i plaćanje

Korisnik ima mogućnost da kupljenu Robu/Uslugu plati: (i) gotovinski putem pouzeća, prilikom preuzimanja Robe koja se kupuje u zemlji; ili (ii) korišćenjem usluga web naplate preko ChipCard sistema, kada Korisnik kupuje Robu iz iz zemlje i, obavezno, iz inostranstva.

Ukoliko Korisnik koristi usluge ChipCard servisa, pored ovih Opštih uslova, na izvršnu transakciju biće primenjeni i opšti uslovi poslovanja ChipCard servisa https://chipcard.rs.

Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe. Na iskazanu prodajnu cenu, SINHRONIA ne obračunava i ne plaća porez na dodatu vrednost (PDV).

Prodajna cena ne uključuje u sebe troškove transporta odnosno isporuke Robe Korisniku.

Prodajna cena se ističe u dinarima (RSD) i evrima (EUR) u slučaju da se Roba kupuje od strane Korisnika koji se nalaze van teritorije Republike Srbije, dok se plaćanje izvršava isključivo u dinarima (RSD). U slučaju da se plaćanje cene obavlja iz inostranstva, odnosno da je cena Robe iskazana u valuti EUR, plaćanje će se izvršiti prema trenutnom prodajnom/kupovnom kursu konkretne valute koju primenjuje banka izdavalac platne kartice odnosno prema kursu razmene valute EUR za RSD koji primenjuje i obračunava ChipCard servis. SINHRONIA ni u kom slučaju neće biti odgovoran za kurs konverzije valuta u dinarsku valutu kada se plaćanje vrši korišćenjem platnih kartica.

SINHRONIA zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu će Korisnike blagovremeno obavestiti na svojoj internet stranici.

SINHRONIA će poslati elektronsku fakturu Korisniku na email adresu koju je prethodno ostavio prilikom poručivanja Robe.

Elektronska faktura ima isto pravno dejstvo kao faktura u štampanom obliku.

SINHRONIA nije u obavezi da elektronsku fakturu dostavi Korisniku u štampanom obliku.

Izuzetno, na poseban zahtev Korisnika, SINHRONIA može da dostavi fakturu u štampanom obliku putem obične pošte, za šta može Korisniku da naplati troškove poštanskih usluga.

SINHRONIA nije odgovorna u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno elektronsku fakturu ili fakturu u štampanom obliku (usled kvara na računarskoj mreži ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem elektronskog računa ili računa u štampanom obliku obavesti SINHRONI-ju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Ugovor između SINKRONI-je i Korisnika može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku.

Isporuka Robe

U zavisnosti od izabranog metoda plaćanja, Roba se isporučuje Korisnicima nakon potvrde porudžbine (plaćanje pouzećem) odnosno nakon što SINHRONIA dobije potvrdu o izvršnom plaćanju Robe (plaćanje putem ChipCardservisa).

Vreme isporuke Robe zavisi od dostupnosti Robe na lageru. U slučaju da je Roba dostupna na lageru, SINHRONIA će izvršiti slanje Robe Korisniku u roku od 48h od momenta prijema narudžbine. U slučaju da poručene Robe nema na lageru, SINHRONIA će izvršiti slanje Robe Korisniku najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema narudžbine.

SINHRONIA Robu isporučuje Korisniku korišćenjem usluga domaćih kurirskih službi odnosno korišćenjem usluga međunarodnih kurirskih službi u slučaju da se Roba isporučuje u inostranstvo. SINHRONIA ima pravo da po sopstvenom nahođenju i svojim potrebama izvrši izbor kurirske službe.

Roba se isporučuje na teritoriji Republike Srbije u roku od 14 dana od dana potvrde porudžbine Robe odnosno u roku od 14 radnih dana u slučaju kada se roba isporučuje u Inostranstvo. SINHRONIA neće odgovarati ukoliko je isporuka Robe onemogućena nekim okolnostima koji su van kontrole SINHRONI-je kao što su zatvaranje granica, štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr.

Troškove isporuke Robe snose Korisnici prilikom preuzimanja Robe.

Do trenutka preuzimanje Robe od strane Korisnika, rizik za slučajnu propast i oštećenje Robe snosi SINHRONIA, u trenutku preuzimanja Robe od strane Korisnika, rizik za slučaju propast i oštećenje Robe prelazi na Korisnika.

Kako bi smo mogli da vam izvršimo isporuku Robe na vreme, neophodno je da nam prilikom poručivanja Robe dostavite sledeće podatke: Ime i prezime, adresa za isporuku, mesto isporuke, broj mobilnog telefona, e-mail adresa. U cilju omogućavanja isporuke Robe Korisnicima, određene Vaše dostavljene podatke uz porudžbinu SINKRONI-je deli sa kurirskom službom koja vrši dostavu Robe.

Pravo na odustanak

Zaključenje ugovora o kupovini Robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Sastavni deo ugovora na daljinu je i pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje da teče od dana kada se Korisniku isporuči Roba i ističe 14 dana od dana prijema Robe. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da svoju neopozivu izjavu o odluci o odustanku ugovora pošaljete SINHRONI-ji na mejl adresu info@sinhronia.com. SINHRONIA je dužna da Korisniku izda potvrdu o prijemu izjave o odustanku.

Korisnik je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja izjave o odustanku, vrati Robu SINHRONI-ji. Smatraće se da je Roba vraćena ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana.

Troškove vraćanja Robe SINKRONI-ji snosi Korisnik koji je odustao od zaključenog ugovora.

SINHRONIA je dužna da izvrši povraćaj cene, kroz isti kanal kojim je Roba naplaćena, uz umanjenje troškova provizije, Korisniku za vraćenu Robu u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, pod uslovom da je SINHRONI-ji vraćena Roba od strane Korisnika.

Korisnik je odgovoran za umanjenu vrednost Robe, koja je nastala kao posledica rukovanja Robom na način koji nije adekvatan za redovno korišćenje Robe.

Saobraznost Robe

Pretpostavlja se da je isporučena Roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dala SINHRONIA i ako ima svojstva robe koju je SINHRONIA pokazala Korisniku kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Korisnik koji je obavestio SINHRONI-ju o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od SINHRONI-je da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti Robe

Korisnik svoju reklamaciju može poslati SINHRONI-ji sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji i uz prilaganje dokaza u vidu fotografija nesaobraznosti (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana otkrivanja nesaobraznosti.

Reklamacija se podnosi u elektronskoj formi na adresu info@sinhronia.com.

Istovremeno sa slanjem Reklamacije, Korisnik je dužan da Robu na koju je izjavio Reklamaciju pošalje SINHRONI-ji..

SINHRONIA je u obavezi da u roku od 48h od prijema Reklamacije, potvrdi Korisniku prijem Reklamacije.

SINHRONIA je dužna da u roku od 8 dana po prijemu Reklamacije obavesti Korisnika o tome da li prihvata Reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

SINHRONIA neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

U slučaju da se ispostavi da je Reklamacija neosnovana, troškove slanja Robe SINHRONI-ji snosi Korisnik, dok u slučaju da se ispostavi da je Reklamacija Korisnika bila osnovana, SINHRONIA će nadoknaditi Korisniku troškove slanja Robe.

Zaštita autorskih prava

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Robe (uključujući sadržaj na web sajtu) u komercijalne svrhe, bez izričite saglasnosti SINKRONI-je, izričito zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način, posmatraće se kao povreda ugovorne odredbe te će SINHRONIA imati pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između SINHRONI-je i Korisnika može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom).

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Korisnika na sudsku zaštitu.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O zaštiti vaših podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti.

Pridruživanje SINHRONIA zajednici

Ovom prilikom pozivamo sve Korisnike SINHRONIA internet servisa, da registracijom vaše e-mail adrese na našem internet servisu postanete član naše SINHRONIA zajednice, kako bi ste na vreme bili obavešteni o najnovijim proizvodima, vestima i aktuelnim popustima na Robu.

Ostalo

SINHRONIA se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svoje internet stranice, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja web stranice SINHRONI-je, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem web stranice SINHRONIA.

SINHRONIA ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 

  • otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
  • preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje Sinhronia objektivno ne može da utiče;
  • neovlašćenog korišćenja robe od strane Korisnika;
  • vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika;
  • privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
  • korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
  • preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama SINKRONI-je;
  • dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole SINKRONI-je;
  • trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja internet usluga SINKRONI-je.

Izmene Opštih uslova

SINHRONIA zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova.

SINHRONIA se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Važenje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od dana 30.11.2020. godine.

 


Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.